Regulamin

1. Wstęp

Niniejsze Warunki mają zastosowanie do tej strony internetowej oraz do transakcji związanych z naszymi produktami i usługami. Możesz być związany dodatkowymi umowami związanymi z Twoją relacją z nami lub jakimikolwiek produktami lub usługami, które od nas otrzymujesz. Jeśli jakiekolwiek postanowienia dodatkowych umów będą sprzeczne z postanowieniami niniejszych Warunków, postanowienia tych dodatkowych umów będą miały pierwszeństwo.

 1. Informacje

Rejestrując się, uzyskując dostęp lub korzystając z tej witryny w inny sposób, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków określonych poniżej. Samo korzystanie z tej witryny oznacza znajomość i akceptację niniejszych Warunków. W niektórych szczególnych przypadkach możemy również poprosić o wyraźną zgodę.

 1. Własność intelektualna

My lub nasi licencjodawcy posiadamy i kontrolujemy wszystkie prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej do strony internetowej oraz danych, informacji i innych zasobów wyświetlanych lub dostępnych w witrynie internetowej.

 1. Własność osób trzecich

Nasza witryna internetowa może zawierać hiperłącza lub inne odniesienia do witryn internetowych innych podmiotów. Nie monitorujemy ani nie przeglądamy treści stron internetowych innych podmiotów, do których prowadzą łącza z tej witryny. Produkty lub usługi oferowane przez inne strony internetowe podlegają obowiązującym Warunkom tych stron trzecich. Wyrażone opinie lub materiały pojawiające się na tych stronach niekoniecznie są przez nas udostępniane lub popierane.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek praktyki dotyczące prywatności ani zawartość tych witryn. Ponosisz wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z tych stron internetowych i wszelkich powiązanych usług stron trzecich. Nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody w jakikolwiek sposób, niezależnie od przyczyny, wynikające z ujawnienia danych osobowych stronom trzecim.

 1. Odpowiedzialne użytkowanie

Odwiedzając naszą witrynę, wyrażasz zgodę na korzystanie z niej wyłącznie w celach przewidzianych i dozwolonych w niniejszych Warunkach, wszelkich dodatkowych umowach z nami oraz obowiązujących przepisach, regulacjach i ogólnie przyjętych praktykach internetowych oraz wytycznych branżowych. Zabrania się korzystania z naszej strony internetowej lub usług w celu używania, publikowania lub rozpowszechniania jakichkolwiek materiałów, które składają się ze złośliwego oprogramowania komputerowego (lub są z nim powiązane); wykorzystywać danych zebranych z naszej strony internetowej do jakichkolwiek działań marketingu bezpośredniego lub prowadzić systematyczne lub zautomatyzowane działania związane z gromadzeniem danych na naszej stronie internetowej lub w związku z nią.

Angażowanie się w jakąkolwiek działalność, która powoduje lub może spowodować uszkodzenie strony internetowej lub zakłóca działanie, dostępność lub dostępność strony internetowej, jest surowo zabronione.

 1. Polityka umów i zwrotów

6.1 Prawo do odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Nasze dane kontaktowe znajdują się poniżej. Mogą Państwo skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Możesz również wypełnić i przesłać drogą elektroniczną wzór formularza odstąpienia od umowy lub inne jednoznaczne oświadczenie na naszej stronie internetowej.

Jeśli skorzystasz z tej opcji, niezwłocznie prześlemy Ci potwierdzenie otrzymania takiego wycofania na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6.2 Skutki odstąpienia

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, aw każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Twojej decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z takim zwrotem.

Ponosisz odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów.

Należy pamiętać, że istnieją pewne wyjątki prawne od prawa do odstąpienia od umowy, w związku z czym niektórych przedmiotów nie można zwrócić ani wymienić. Powiadomimy Cię, jeśli dotyczy to Twojego konkretnego przypadku.

 1. Zgłoszenie pomysłu

Nie przesyłaj żadnych pomysłów, wynalazków, dzieł autorskich ani innych informacji, które można uznać za własność intelektualną, które chciałbyś nam przedstawić, chyba że wcześniej podpisaliśmy umowę dotyczącą własności intelektualnej lub umowę o zachowaniu poufności. Jeśli ujawnisz nam je bez takiej pisemnej zgody, udzielasz nam ogólnoświatowej, nieodwołalnej, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na używanie, powielanie, przechowywanie, adaptację, publikowanie, tłumaczenie i rozpowszechnianie twoich treści we wszelkich istniejących lub przyszłych mediach .

 1. Zakończenie użytkowania

Możemy, według własnego uznania, w dowolnym momencie zmodyfikować lub przerwać dostęp, tymczasowo lub na stałe, do strony internetowej lub jakiejkolwiek Usługi w niej dostępnej. Zgadzasz się, że nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej strony trzeciej za takie modyfikacje, zawieszenie lub zaprzestanie dostępu do witryny lub korzystania z niej lub jakichkolwiek treści, które mogłeś udostępnić w witrynie. Nie będziesz uprawniony do żadnej rekompensaty ani innej płatności, nawet jeśli niektóre funkcje, ustawienia i/lub Treści, które wniosłeś lub na których polegałeś, zostaną trwale utracone. Nie wolno obchodzić ani omijać, ani podejmować prób obejścia lub obejścia jakichkolwiek środków ograniczających dostęp na naszej stronie internetowej.

 1. Gwarancje i odpowiedzialność

Żadne z postanowień tej sekcji nie ogranicza ani nie wyklucza jakiejkolwiek gwarancji dorozumianej przez prawo, której ograniczenie lub wyłączenie byłoby niezgodne z prawem. Ta witryna internetowa i cała jej zawartość są udostępniane na zasadzie „tak jak jest” i „w miarę dostępności” i mogą zawierać nieścisłości lub błędy typograficzne. Wyraźnie zrzekamy się wszelkich gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, co do dostępności, dokładności lub kompletności Treści. Nie gwarantujemy, że:

Poniższe postanowienia tej sekcji będą miały zastosowanie w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo i nie ograniczają ani nie wyłączają naszej odpowiedzialności w odniesieniu do jakiejkolwiek sprawy, w przypadku której ograniczenie lub wyłączenie naszej odpowiedzialności byłoby niezgodne z prawem lub niezgodne z prawem. W żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody (w tym utratę zysków lub dochodów, utratę lub uszkodzenie danych, oprogramowania lub bazy danych, utratę lub uszkodzenie mienia lub danych) poniesione przez użytkownika lub jakąkolwiek stronę trzecią strony, wynikające z Twojego dostępu do naszej strony internetowej lub korzystania z niej.

 1. Prywatność

Aby uzyskać dostęp do naszej strony internetowej i/lub usług, możesz zostać poproszony o podanie pewnych informacji o sobie w ramach procesu rejestracji. Zgadzasz się, że wszelkie podane przez Ciebie informacje będą zawsze dokładne, poprawne i aktualne.

 1. Ograniczenia eksportowe / Zgodność z prawem

Dostęp do strony internetowej z terytoriów lub krajów, w których Treść lub zakup produktów lub Usług sprzedawanych na stronie internetowej jest nielegalny, jest zabroniony. Nie możesz korzystać z tej witryny z naruszeniem przepisów eksportowych i przepisów .

 1. Zadanie

Nie możesz cedować, przenosić ani podzlecać żadnych swoich praw i/lub obowiązków wynikających z niniejszych Warunków, w całości lub w części, osobom trzecim bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Wszelkie domniemane cesje naruszające niniejszą sekcję będą nieważne.

 1. Naruszenia niniejszego Regulaminu

Bez uszczerbku dla innych naszych praw wynikających z niniejszych Warunków, jeśli w jakikolwiek sposób naruszysz niniejsze Warunki, możemy podjąć działania, jakie uznamy za stosowne, aby zaradzić naruszeniu, w tym czasowe lub stałe zawieszenie Twojego dostępu do strony internetowej, skontaktowanie się z swojego dostawcę usług internetowych, aby zażądał zablokowania dostępu do strony internetowej i/lub wszczęcia działań prawnych przeciwko tobie.

 1. Odszkodowanie

Zgadzasz się zabezpieczyć, bronić i chronić nas przed wszelkimi roszczeniami, zobowiązaniami, szkodami, stratami i wydatkami związanymi z naruszeniem przez Ciebie niniejszych Warunków i obowiązujących przepisów, w tym praw własności intelektualnej i praw do prywatności. Niezwłocznie zwrócisz nam nasze szkody, straty, koszty i wydatki związane z takimi roszczeniami lub z nich wynikające.

 1. Zrzeczenie się

Nieegzekwowanie któregokolwiek z postanowień określonych w niniejszych Warunkach i jakiejkolwiek Umowie lub nieskorzystanie z opcji rozwiązania nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się takich postanowień i nie będzie miało wpływu na ważność niniejszych Warunków ani jakichkolwiek Umowy lub jakiejkolwiek jej części, lub późniejszego prawa do egzekwowania każdego postanowienia.

 1. Język

Niniejszy Regulamin będzie interpretowany i interpretowany wyłącznie w języku polskim. Wszystkie zawiadomienia i korespondencja będą pisane wyłącznie w tym języku.

 1. Całość umowy

Niniejsze Warunki, wraz z naszym oświadczeniem o ochronie prywatności i polityką plików cookie, stanowią całość umowy między Tobą i w odniesieniu do korzystania z tej witryny.

 1. Wybór prawa i jurysdykcji

Niniejsze Warunki podlegają prawu . Wszelkie spory dotyczące niniejszych Warunków podlegają jurysdykcji sądów . Jeżeli jakakolwiek część lub postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane przez sąd lub inny organ za nieważne i/lub niewykonalne na mocy obowiązującego prawa, taka część lub postanowienie zostanie zmodyfikowane, usunięte i/lub egzekwowane w maksymalnym dopuszczalnym zakresie, tak aby wprowadzić w życie intencje niniejszych Warunków. Pozostałe postanowienia nie zostaną naruszone.

19. Dane kontaktowe

Ta strona internetowa jest własnością i jest obsługiwana przez m-bkk.pl
https://m-bkk.pl/kontakt/